INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Nasza firma przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MP-DESIGN Małgorzata Paprocka z siedzibą w Gdańsku  przy ul. Kalinowej 27/3, 81-177 Gdańsk,

NIP: 5661867678, REGON: 369165809.

MP-DESIGN przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez MP-DESIGN Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania tych umów lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych). Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. wykonać usługi czy wystawić faktury.

 

MP-DESIGN może przetwarzać Państwa dane osobowe:

     -  w związku z zawartą umową o świadczenie usługi projektowej, lub inną umową związaną z działalnością przedsiębiorstwa.

     - gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o   rachunkowości (art. 6  ust 1 lit. c RODO),

     - gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP-DESIGN jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

     - ponadto, jeśli udzielicie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe będą przechowywane do wykonania obowiązków ustawowych, odwołania udzielonej zgody lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, instytucje płatnicze lub podwykonawcy realizujący prace budowlane bądź projektowe.

 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

  • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane MP-DESIGN przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  • prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do MP-DESIGN;

  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  MP-DESIGN nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;

  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje MP-DESIGN o zmianie swoich danych osobowych;

  • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych;

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

MP-DESIGN bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

 

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich MP-DESIGN przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. MP-DESIGN wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – MP-DESIGN stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

Z dniem wejścia w życie RODO, MP-DESIGN Jest Administratorem Danych Osobowych, wszelkie pytania i roszczenia dotyczące Ochrony Danych Osobowych można kierować na adres MP-DESIGN 80-177 Gdańsk ul.Kalinowa 27/3, bądź na adres e-mail: iodo@mp-design.pl.

 

Informujemy, że MP-DESIGN nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

BE IN 
TOUCH

MP DESIGN

Gdańsk ul. Kalinowa 27

Tel: +48 793 942 244,

E-mail: biuro@mp-design.pl

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

www.mp-design.pl

NIP: 566 186 76 78